Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова дирекцiї       Петрук В.Т.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 33001 м.Рiвне вул. Хмiльна, 30
4. Код за ЄДРПОУ 00382214
5. Міжміський код та телефон, факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 87 Вiдомостi НКЦПФР 12.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382214.smida.gov.ua в мережі Інтернет 11.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2017 53000 14999 353.3
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:26.04.2017р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Загальнi збори акцiонерiв.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру:
Вiдповiдно до статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства, а саме: кредитнi договори, договори застави/iпотеки, договори по-руки, договори про внесення змiн до договорiв поруки, якi можуть вчинятись Товариством протягом перiоду в 1 (один) рiк (2017-2018 рр.) з дати прийняття цього рiшення iз АТ «Укрексiмбанк», граничною сукупною вартiстю 53 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк - 14999 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 353.3%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 4645 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв – 4645шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4645шт., "проти" прийняття рiшення - 0.