Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова дирекцiї       Петрук В.Т.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 33001 м.Рiвне вул. Хмiльна, 30
4. Код за ЄДРПОУ 00382214
5. Міжміський код та телефон, факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 87 Вiдомостi НКЦПФР 12.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00382214.smida.gov.ua в мережі Інтернет 11.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 26.04.2017 5000 15883 31.48
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 26.04.2017р. на пiдставi ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалили значний правочин, вчинений у 2016 роцi.
Предмет правочину - укладення договору поруки №6516Р3 вiд 20.09.2016 року, лiмiт якого становить 5000 тис.грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 5 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 15883 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 31.48%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 4645 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв– 4645 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4645 шт., "проти" прийняття рiшення - 0.
2 26.04.2017 24000 15883 151.1
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 26.04.2017р. на пiдставi ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалили значний правочин, вчинений у 2016 роцi.
Предмет правочину - укладення додаткового договору №6515Р2-4 вiд 20.09.2016 року до договору поруки №6515Р2 вiд 31.03.2015 року, лiмiт якого становить 24 000 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 24 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк - 15883 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 151.1%

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 4645 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв – 4645 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4645 шт., "проти" прийняття рiшення - 0.