Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова дирекцiї       Петрук Валентина Тихонiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 33001 Рiвненська обл., мiсто Рiвне вулиця Хмiльна, будинок 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00382214
5. Міжміський код та телефон, факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00382214.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 07.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 07.03.2019 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА " ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення - 04.03.2019 року. Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - Загальнi збори акцiонерiв. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР - 07.03.2019 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА ".