Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова дирекцiї       Петрук Валентина Тихонiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 33001 Рiвненська обл., мiсто Рiвне вулиця Хмiльна, будинок 30
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00382214
5. Міжміський код та телефон, факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 05.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00382214.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 05.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.03.2019 припинено повноваження Член дирекцiї Музиченко Юрiй Олександрович - 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член дирекцiї Музиченко Юрiй Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 04.03.2019 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 9 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Наглядова Рада, причина прийняття цього рiшення: Змiна кiлькiсного складу виконавчого органу, внесення змiн до Статуту акцiонерного товариства; пiдстави: Протокол засiдання Наглядової ради №3 вiд 04.03.2019 року. Замiсть посадової особи, повноваження якої припиняються, нiкого не призначено.
04.03.2019 припинено повноваження Член дирекцiї Галагуз Iванна Миколаївна - 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член дирекцiї Галагуз Iванна Миколаївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 04.03.2019 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 6 рокiв 9 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Наглядова Рада, причина прийняття цього рiшення: Змiна кiлькiсного складу виконавчого органу, внесення змiн до Статуту акцiонерного товариства; пiдстави: Протокол засiдання Наглядової ради №3 вiд 04.03.2019 року. Замiсть посадової особи, повноваження якої припиняються, нiкого не призначено.
04.03.2019 припинено повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Романенко Iрина Михайлiвна - 0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Романенко Iрина Михайлiвна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 04.03.2019 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 6 рокiв 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: внесення змiн до Статуту акцiонерного товариства; пiдстави: Протокол Позачергових загальних зборiв №101 вiд 04.03.2019 року. Замiсть посадової особи, повноваження якої припиняються, нiкого не призначено.
04.03.2019 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Сердечна Нiла Анатолiївна - 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Сердечна Нiла Анатолiївна (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 04.03.2019 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 1 рiк 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: внесення змiн до Статуту акцiонерного товариства; пiдстави: Протокол Позачергових загальних зборiв №101 вiд 04.03.2019 року. Замiсть посадової особи, повноваження якої припиняються, нiкого не призначено.
04.03.2019 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Мартиненко Костянтин Олександрович - 0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Мартиненко Костянтин Олександрович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 04.03.2019 р.; володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 4 роки 10 мiсяцiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: внесення змiн до Статуту акцiонерного товариства; пiдстави: Протокол Позачергових загальних зборiв №101 вiд 04.03.2019 року. Замiсть посадової особи, повноваження якої припиняються, нiкого не призначено.