Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова дирекцiї       Петрук Валентина Тихонiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 33001 м. Рiвне вул. Хмiльна, 30
4. Код за ЄДРПОУ 00382214
5. Міжміський код та телефон, факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР 31.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00382214.smida.gov.ua в мережі Інтернет 29.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.05.2018 припинено повноваження член дирекцiї Капраль Вiктор Дмитрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноваження члена дирекцiї - Капраль Вiктора Дмитровича у зв'язку з закiнченням термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.05.2015 року по 28.05.2018 року.
29.05.2018 припинено повноваження член дирекцiї Галагуз Iванна Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноваження члена дирекцiї - Галагуз Iванни Миколаївни у зв'язку з закiнченням термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.05.2015 року по 28.05.2018 року.
29.05.2018 призначено Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено Головою дирекцiї - Петрук Валентину Тихонiвну вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi посади протягом останнiх 5 рокiв: Голова дирекцiї ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика".
29.05.2018 призначено член дирекцiї Палiйчук Галина Онуфрiївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено членом дирекцiї - Палiйчук Галину Онуфрiївну вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi посади протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика", начальний цеху №3, член дирекцiї ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика".
29.05.2018 призначено член дирекцiї Богатко Вiра Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено членом дирекцiї - Богатко Вiру Iванiвну вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi посади протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика", начальний цукеркового цеху, член дирекцiї ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика".
29.05.2018 припинено повноваження член дирекцiї Богатко Вiра Iванiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноваження члена дирекцiї - Богатко Вiри Iванiвни у зв'язку з закiнченням термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.05.2015 року по 28.05.2018 року.
29.05.2018 припинено повноваження Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноваження Голови дирекцiї - Петрук Валентини Тихонiвни у зв'язку з закiнченням термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.05.2015 року по 28.05.2018 року.
29.05.2018 припинено повноваження член дирекцiї Палiйчук Галина Онуфрiївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року припинено повноваження члена дирекцiї - Палiйчук Галини Онуфрiївни у зв'язку з закiнченням термiну повноважень вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.05.2015 року по 28.05.2018 року.
29.05.2018 призначено член дирекцiї Галагуз Iванна Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено членом дирекцiї - Галагуз Iванну Миколаївну вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi посади протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика", бухгалтер, член дирекцiї ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика".
29.05.2018 призначено член дирекцiї Музиченко Юрiй Олександрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 29.05.2018 року призначено членом дирекцiї - Музиченко Юрiй Олександрович вiдповiдно до п.11.1.5 Статуту Товариства. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначена строком на 3 (три) роки. Iншi посади протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Трофо", директор.