Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова дирекцiї       Петрук Валентина Тихонiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 33001 м.Рiвне вул. Хмiльна, 30
4. Код за ЄДРПОУ 00382214
5. Міжміський код та телефон, факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00382214.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Ключка Оксана Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припинення повноваження голови Наглядової ради - Ключки Оксани Вiкторiвни у зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за виконання обов язкiв голови Нагядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ "Екотехнiка-М", начальник виробничо-технiчного вiддiлу, голова Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2017 р. по 27.04.2018 р.
27.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Висоцька Тетяна Анатолiївна
69.1364
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради - Висоцької Тетяни Анатолiївни у зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, володiї 69,1364% акцiй емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за виконання обов язкiв члена Нагядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ "Екотехнiка-М", консльтант,член Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 р.
27.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Семенюк Iгор Петрович
0.1326
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради - Семенюк Iгоря Петровича у зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, володiї 0,1326% акцiй емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за виконання обов язкiв члена Нагядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: ТОВ "Магур", директор. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 р.
27.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Кацалап Юрiй Васильович
0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради - Кацалап Юрiя Васильовича у зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за виконання обов язкiв члена Нагядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ "Екотехнiка-М", заступник директора з розвитку, член Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 р.
27.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Яковенко Оксана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 р. прийняли рiшення про припинення повноваження члена Наглядової ради - Яковенко Оксани Володимирiвни у зв язку з закiнченням термiну повноважень. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода за виконання обов язкiв члена Нагядової ради в звiтному перiодi не нараховувалась i не виплачувалась. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ "Екотехнiка-М", начальник вiддiлу роботи з ВIП клiєнтами, член Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 26.04.2017 р. по 27.04.2018 р.
27.04.2018 обрано член Наглядової ради Ключка Оксана Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Ключку Оксану Вiкторiвну, у зв язку з закiнченням термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана строком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ "Екотехнiка-М", начальник виробничо-технiчного вiддiлу, голова Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Посадова особа є незалежним директором.
27.04.2018 обрано член Наглядової ради Висоцька Тетяна Анатолiївна
69.1364
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Висоцьку Тетяну Анатолiївну, у зв язку з закiнченням термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, володiє 69,1364% акцiй емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана строком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ "Екотехнiка-М",консультант, член Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Посадова особа є акцiонером.
27.04.2018 обрано член Наглядової ради Семенюк Iгор Петрович
0.1326
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Семенюк Iгоря Петровича, у зв язку з закiнченням термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, володiє 0,1326% акцiй емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана строком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв:ТОВ "Магур", директор, член Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Посадова особа є акцiонером.
27.04.2018 обрано член Наглядової ради Кацалап Юрiй Васильович
0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Кацалап Юрiя Васильовича, у зв язку з закiнченням термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана строком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ "Екотехнiка-М", заступник директора з розвитку, член Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Посадова особа є незалежним директором.
27.04.2018 обрано член Наглядової ради Яковенко Оксана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року прийняли рiшення про обрання членом Наглядової ради Яковенко Оксану Володимирiвну, у зв язку з закiнченням термiну повноважень попередньої посадової особи. Фiзична (посадова) особа згоди на розкриття паспортних даних не надала, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрана строком на 1 (один) рiк. Посади за останнi 5 рокiв: ДПФ "Екотехнiка-М", начальник вiддiлу з ВIП клiєнтами, член Наглядової ради ПАТ "Рiвненська кондитерська фабрика". Посадова особа є незалежним директором.