Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова дирекцiї       Петрук Валентина Тихонiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 33001 м.Рiвне вул Хмiльна, 30
4. Код за ЄДРПОУ 00382214
5. Міжміський код та телефон, факс (0362) 22-43-67 (0362) 63-61-27
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00382214.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 27.04.2018 50000 14999 333.4
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 27.04.2018 року на пiдставi ст.70 Закону України"Про акцiонернi товариства" схвалили значний правочин, вчинений у 2017 роцi.
Предмет правочину - укладання додаткового догору №6515Р2-5 вiд 21.09.2017 р. до Договору поруки №6515Р2 вiд 31.03.1015 р., лiмiт якого становить 50 000 тис.грн.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 50 000 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi за 2016 рiк - 14999 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 333,4%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 4716 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв - 4716 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4716 шт., "проти" прийняття рiшення - 0.