Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.03.2019
Дата публікації 15.02.2019 10:45:59
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* tav2@eko.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" 

(код за ЄДРПОУ: 00382214, місцезнаходження: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04 березня 2019 року о 16.00 годині за адресою: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ХМІЛЬНА, будинок 30, вестибюль другого поверху адміністративного корпусу №1. Загальні збори скликаються у відповідності до ч.5 ст.47 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Перелік питань разом з проектом рішення щодо кожного з питань

порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кравчук Зінаїда Володимирівна, члени лічильної комісії Яковець Олександр Володимирович, Сєрова Олена Германівна.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетені для голосування  засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються  підписом  члена реєстраційної комісії.

Питання 3. Затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Доповіді з питань  порядку денного - до 10 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини.  Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу  Голови Зборів; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 4. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.

Проект рішення: Змінити тип акціонерного Товариства - з публічного на приватне.

Питання 5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" на:

повне найменування українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА";

скорочене найменування українською мовою - ПрАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА";

повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANYRIVNE CONFECTIONERY FACTORY;

скорочене найменування англійською мовою - PJSC RIVNE CONFECTIONERY FACTORY.

Питання 6. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.

Проект рішення: Визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства:

  • Виконавчий орган колегіальний – Дирекція (3 особи) у складі Голови дирекції та двох членів дирекції;

  • Наглядова рада (5 осіб) — Голова Наглядової ради та чотири члени наглядової ради;

  • Ревізійна комісія (3 особи) - Голова Ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії. Ревізійна комісія може не обиратися.

Питання 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів Петрук Валентину Тихонівну, секретаря загальних зборів Полюховича Миколу Івановича.

 

Питання 9. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Всі інші внутрішні положення Товариства втрачають чинність.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про не обрання ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Романенко Iрини Михайлiвни, членів ревізійної комісії Сердечної Нiли Анатолiївни, Мартиненко Костянтина Олександровича.

Ревізійну комісію не обирати.

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 15.00 до 15.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 26.02.2019 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за адресою: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30, дирекція Товариства (вестибюль №1 другого поверху адміністративного корпусу), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова дирекції Петрук Валентина Тихонiвна. Акціонери також можуть ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України “Про акціонерні товариства”, умови якого (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Телефон для довідок: (0362) 62-03-45.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://00382214.smida.gov.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 6033 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 4716 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

 

Наглядова рада ПАТ «РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.02.2019
(дата)