Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 23.03.2018 16:08:02
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* tav2@eko.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про скликання річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА» (Код ЄДРПОУ 00382214, місцезнаходження: 33001, м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30), надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 27 квітня 2018 року.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства – приміщення Товариства за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, вестибюль другого поверху адміністративного корпусу.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 27 квітня 2018 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2018 року.

Перелік питань,

включених до проекту порядку денного,

з зазначенням черговості їх розгляду:

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Про затвердження річного звіту Товариства.

4.Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

7.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

8.Про прийняття рішення про припинення пововажень членів наглядової ради;

9.Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

10.Про затвердження значних правочинів, які вчинялись ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом 2017-2018 років.

11.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом року (2018-2019 р.р.)

Проекти рішень, щодо питань,

включених до проекту порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію у складі: Кравчук Зінаїди Володимирівни, Богатко Віри Іванівни, Сєрової Олени Германівни.

2.Затвердити наступний регламент роботи та порядок проведення загальних зборів: Доповіді з питань  порядку денного - до 10 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини.  Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу  Голови Зборів. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів: голосувати  за допомогою бюлетенів, форми  і  тексти (зміст)  яких (з проектами рішень,  з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування) затверджені рішенням Наглядової ради. Затвердити порядок і спосіб  засвідчення бюлетенів для голосування, визначені рішенням Наглядової ради, а саме: бюлетені для голосування  з питань, включених до порядку денного засвідчуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються  підписом  члена реєстраційної комісії.

3.Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

4.Затвердити розподіл прибутку та збитків Товариства. Прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» за 2017 рік направити на розвиток виробництва.

5.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

6.Затвердити звіт дирекції Товариства за 2017рік.

7.Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

8.Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2018 р.) членів Наглядової ради:

Висоцької Тетяни Анатоліївни; Кацалапа Юрія Васильовича; Ключки Оксани Вікторівни; Семенюка Ігоря Петровича; Яковенко Оксани Володимирівни.

Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 27.04.2018 р.) членів Наглядової ради такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 27.04.2018 р.

9.Обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

10.Затвердити правочини, які вчинялися ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом 2017-2018 рр.

11.Затвердити проект рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом року (2018-2019 р.р.)

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://00382214.smida.gov.ua/

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до річних загальних зборів Товариства, відбувається за місцезнаходженням Товариства: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, дирекція Товариства (вестибюль другого поверху адміністративного корпусу), з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки за телефоном (0362) 62-03-45.

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – Довіреність, та документ, що посвідчує особу.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2017 рік

2016 рік

Усього активів

19787,0

14999,0

Основні засоби

3965,0

2980,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

52,0

65,0

Сумарна дебіторська заборгованість

15431,0

11587,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

3,0

5,0

Нерозподілений прибуток

7280,0

6913,0

Власний капітал

12037,0

11670,0

Статутний капітал

4615,0

4615,0

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

7750,0

3329,0

Чистий прибуток (збиток)

367,0

627,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6033

6033

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

31

34

 

Голова дирекції ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» Петрук В.Т

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2018
(дата)