Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.04.2017
Дата публікації 23.03.2017 11:29:06
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* tav2@eko.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Публічне акціонерне товариство «Рівненська кондитерська фабрика» (Код ЄДРПОУ 00382214, місцезнаходження: 33001, м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30), надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 26 квітня 2017 року.

Місце проведення річних загальних зборів Товариства – приміщення Товариства за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, вестибюль другого поверху адміністративного корпусу.

Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 26 квітня 2017 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 21 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного, з зазначенням черговості їх розгляду:

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Про затвердження річного звіту Товариства.

3.Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

8.Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

9.Про затвердження значних правочинів, які вчинялись ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом 2016-2017 років.

10.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом року (2017-2018 р.р.)

11. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

12.Про обрання членів ревізійної комісії.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті http://00382214.smida.gov.ua/

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до річних загальних зборів Товариства, відбувається за місцезнаходженням Товариства: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, дирекція Товариства (вестибюль другого поверху адміністративного корпусу), з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки за телефоном (0362) 62-03-45.

Для реєстрації акціонеру необхідно пред’явити паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера – Довіреність, та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

14999

15883

Основні засоби

2980

3165

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

65

77

Сумарна дебіторська заборгованість

11587

12620

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

5

Нерозподілений прибуток

6913

6286

Власний капітал

11670

10901

Статутний капітал

4615

4615

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3329

4982

Чистий прибуток (збиток)

627

260

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6033

6033

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

34

42

 

Повідомлення про проведення зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 56 від 23.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2017
(дата)