Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2016
Дата публікації 22.03.2016 11:44:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* tav2@eko.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення

про скликання річних загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Рівненська кондитерська фабрика» (Код ЄДРПОУ 00382214, місцезнаходження: 33001, м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30), надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 27 квітня 2016 року. Місце проведення річних загальних зборів Товариства – приміщення Товариства за адресою:

м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30

Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 27 квітня 2016 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 22 квітня 2016 року.

Питання, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Про затвердження річного звіту Товариства.

3.Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

4.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.

6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

7.Про затвердження значних правочинів, які вчинялись ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом 2015-2016 років.

8.Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» протягом року (2016-2017 р.р.)

9.Про внесення змін до Статуту Товариства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до річних загальних зборів Товариства, відбувається за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, дирекція Товариства, з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки за телефоном (0362) 62-03-45.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

15848

23590

Основні засоби

3165

4037

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

77

641

Сумарна дебіторська заборгованість

12585

18882

Грошові кошти та їх еквіваленти

5

7

Нерозподілений прибуток

6286

6026

Власний капітал

10901

10641

Статутний капітал

4615

4615

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

4947

12949

Чистий прибуток (збиток)

260

25

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6033

6033

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

42

58

 

 

Голова дирекції ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика»                                   Петрук В.Т.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2016
(дата)