Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 31.03.2014
Дата публікації 08.04.2014 16:09:32
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* tav2@eko.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика" (код ЄДРПОУ 00382214, місцезнаходження: 33001, м. Рівне Рівненської області, вулиця Хмільна, 30), надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 30 квітня 2014 року.
Місце проведення річних загальних зборів Товариства – приміщення Товариства за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30.
Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 30 квітня 2014 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 25 квітня 2014 року.
Питання, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
9. Про затвердження договорів поруки з АТ “Укрексімбанк” №6514Р2, 6514Р4, 6514Р6 від 15.01.2014р.
10. Про затвердження договору поруки з ПАТ “Банк Форум”
11. Про укладення значних правочинів.
12. Про внесення змін до статуту Товариства.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до річних загальних зборів Товариства, відбувається за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, дирекція Товариства, з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки за телефоном (0362) 62-03-45.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період

2013 рік
2012 рік
Усього активів
15162
31 244
Основні засоби
5148
4 910
Довгострокові фінансові інвестиції


Запаси
2259
153
Сумарна дебіторська заборгованість
7698
25 781
Грошові кошти та їх еквіваленти
24
27
Нерозподілений прибуток
6001
4 768
Власний капітал
10616
9 525
Статутний капітал
4 615
4 615
Довгострокові зобов'язання


Поточні зобов'язання
4546
21 719
Чистий прибуток (збиток)
1460
1 933
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6 033
6 033
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)


Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
443
429

Голова дирекції ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" Петрук В.Т.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.04.2014
(дата)