Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.02.2013
Дата публікації 26.02.2013 11:50:13
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення
про скликання річних загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика" (код ЄДРПОУ 00382214, місцезнаходження: 33001, м. Рівне Рівненської області, вулиця Хмільна, 30), надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Річні загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 год. 00 хв. 15 березня 2013 року.
Місце проведення річних загальних зборів Товариства – приміщення Товариства за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30.
Реєстрація акціонерів Товариства для участі в річних загальних зборах Товариства відбудеться в цьому ж приміщенні 15 березня 2013 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства, складено станом на 24 год. 00 хв. 12 березня 2013 року.
Питання, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7. Про затвердження договору поруки щодо поручительства за кредитним договором від 28.04.2007р. №103/07/00-KLMVI.
8. Про затвердження додаткової угоди до кредитного договору від 28.04.2007р. №104/07/00-KLMVI.
9. Про погодження внесення змін до Договору іпотеки, пов’язаних зі зміною умов кредитування по Кредитному договору від 28.04.2007 року №103/07/00-KLМVI
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до річних загальних зборів Товариства, відбувається за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, дирекція Товариства, з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) у робочі дні, довідки за телефоном (0362) 62-03-45.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
Період

2012 рік
2011 рік
Усього активів
31 244
28 554
Основні засоби
4 910
3 591
Довгострокові фінансові інвестиції


Запаси
153
271
Сумарна дебіторська заборгованість
25 781
5 162
Грошові кошти та їх еквіваленти
27
3
Нерозподілений прибуток
4 768
2 835
Власний капітал
9 525

Статутний капітал
4 615
4 615
Довгострокові зобов'язання


Поточні зобов'язання
21 719
20 962
Чистий прибуток (збиток)
1 933
456
Середньорічна кількість акцій (шт.)
6 033
6 033
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)


Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду


Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
429
492

Голова дирекції ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" Петрук В.Т.
Повідомлення опубліковане у бюлетені "Відомості НКЦПФР" №30 від 13.02.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2013
(дата)