Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.04.2012
Дата публікації 28.03.2012 10:08:45
Найменування емітента* Акцiонерне виробничо-комерцiйне товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика" (місцезнаходження: 33000, м. Рівне Рівненської області, вулиця Хмільна, будинок №30), надалі – Товариство, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Загальні збори акціонерів Товариства скликаються на 16 годину 27 квітня 2012 року.
Місце проведення зборів – приміщення ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" за адресою м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30.
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться в цьому ж приміщенні 27 квітня 2012 року з 15 год. до 15 год. 45 хв.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24-ту годину 24 квітня 2012 року.
Питання, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії
2. Про затвердження річного звіту Товариства.
3. Про розподіл прибутку і збитків Товариства
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту спостережної ради Товариства.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.
7. Про обрання членів наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
10.Про обрання членів ревізійної комісії(ревізора)
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, відбувається за адресою: м. Рівне Рівненської області, вул. Хмільна, 30, дирекція ПАТ "Рівненська кондитерська фабрика" з 09 год. до 16 год. (обідня перерва з 13 год. до 14 год.) у робочі дні, довідки за телефоном (0362) 63-61-27
(тис. грн.)
Найменування показника Період
2010рік 2011рік
Усього активів 36426 28554
Основні засоби 6984 3591
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 2109 271
Сумарна дебіторська заборгованість 4718 5162
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 3
Нерозподілений прибуток 2378 2835
|Власний капітал -- --
Статутний капітал 4615 4615
Довгострокові зобов'язання -- --
Поточні зобов'язання 29291 20962
Чистий прибуток (збиток) 2075 456
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6033 6033
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 483 492
Голова Дирекції ПАТ „Рівненська кондитерська фабрика" Петрук В.Т.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2012
(дата)