Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.06.2010
Дата публікації 23.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Акцiонерне виробничо-комерцiйне товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика"
Юридична адреса* вул. Хмiльна, 30, м. Рівне, Україна, 33000
Керівник* Петрук Валентина Тихонiвна - Голова дирекцiї. Тел: 0362636127
E-mail* rivnekodyter@cisrv.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Акціонерно виробничо-комерційне товариство відкритого типу «Рівненська кондитерське фабрика» (РКФ) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 06 серпня 2010р. о 16:00 за адресою м. Рівне, вул. Хмільна 30. Реєстрація учасників з 15:00 – 15:45.
При собі треба мати документ, що посвідчує особу для представників акціонерів – доручення оформлене згідно чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Про затвердження звіту Дирекції про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2009рік та затвердження плану на 2010 рік.
2. Про затвердження звіту Спостережної ради товариства.
3. Про затвердження звіту Ревізійної комісії товариства.
4. Про переведення випуску акцій ВАТ «Рівненська кондитерська фабрика» з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску), та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
5. Прийняти рішення щодо припинення дії договору Товариства з реєстроутримувачем, та визначення дати припинення ведення реєстру.
6. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій. Затвердження умов договору з депозитарієм.
7. Про обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій. Затвердження умов договору з зберігачем.
8. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів товариства про дематеріалізацію акцій та порядку вилучення з обігу сертифікатів акцій.
9. Порядок розподілу прибутку та виплата дивідендів за 2009 рік.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту.
11. Перевибори дирекції товариства.
12. Перевибори ревізійної комісії.
13. Перевибори спостережної ради.
Основні показники фінанансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний Попередній
Усього активів 67942 25725
Основні засоби 11369 13007
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2025 5780
Сумарна дебіторська заборгованість 53817 6380
Грошові кошти та їх еквіваленти 12 135
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 303 (914)
Власний капітал 4918 3843
Статутний капітал 4615 4615
Довгострокові зобов’язання - 1238
Поточні зобов’язання 62882 20644
Чистий прибуток (збиток) 1217 (1278)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6033 6033
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду( осіб) 388 577

Довідки за тел. 63-61-27. Дирекція товариства.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: - Бюлетень «Відомості ДКЦПФР» №110 від 18.06.2010р. - місцева газета «Рівненський кооператор» № 24 від 18.06.2010р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова дирекцiї Петрук Валентина Тихонiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.06.2010
(дата)