Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00382214
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "
Дата, на яку складено інформацію: 08.09.2020

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 08.09.2020 50000 23834 209.78434
Зміст інформації:
Загальнi збори акцiонерiв 08.09.2020 р. на пiдставi ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалили значний правочин, вчинений у 2019 роцi. Предмет правочину - укладення договору про внесення змін №6515Р2-0007 від 24.07.2019 до договору поруки №6515Р2 від 31.03.2015 р, лiмiт якого становить 50 000 тис. грн. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 50 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк - 23834 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 209.784% Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами): загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 4800шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах акцiонерiв – 4800 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4800 шт., "проти" прийняття рiшення - 0.