Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.06.2021 11:17:01
Дата здійснення дії: 15.06.2021
Вид інформації:  Публічна безвідклична пропозиція (оферта)
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382214
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" повідомляє, що 15.06.2021 року Наглядовою радою Товариства було отримано   наступне  повідомлення:

 

 

Отримувач - 1:  Наглядова рада  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА", код за ЄДРПОУ 00382214

33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30

 

Отримувач - 2:   Національна комісія

з цінних паперів та фондового ринку

01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" (ОФЕРТА)

 

Відповідно до ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) повідомляємо, що ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА “ЕКОТЕХНІКА-М”, код за ЄДРПОУ 24363204 (далі – Фірма),  яка  з урахуванням кількості акцій, що належать її афілійованим особам, є власником контрольного пакета акцій, у розмірі 19 150 штук простих іменних акцій ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА", що становить 77,32% простих акцій Товариства. пропонує всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства» надаю наступні відомості про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно):

Особа – власник контрольного пакета акцій:

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА “ЕКОТЕХНІКА-М”, код за ЄДРПОУ 24363204, місцезнаходження: 03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А, володіє  17 083 штук простих іменних акцій. Контактні дані: тел. 0672092813 e-mail: tav2@eko.ua.

Афілійовані особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНІКА", код за ЄДРПОУ  19125454,  місцезнаходження: 03142, місто Київ, просп. Академіка Палладіна, будинок 44, К. 104, володіє  2 000 простих іменних акцій.

Громадянин України Проскура Сергій Михайлович – реєстраційний номер облікової картки платника податків  2219905971,  місце проживання  04050, м. Київ, вул. Герцена 17-25, кв. 56, володіє  67  штук простих іменних акцій.

Особи, що діють спільно: відсутні.

 

2) відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи):
власник контрольного пакета акцій та його афілійовані особи  діють самостійно, та не є особами, що діють спільно.

3) ціну придбання акцій та порядок її визначення:

Ціна придбання акцій – 890,10 грн. (Вісімсот дев’яносто гривень 10 копійок) за одну просту акцію Товариства, і являє собою ринкову вартість акції, визначену суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8  Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, тобто станом на 23.04.2021 року. Ринкову вартість акцій затверджено Наглядовою радою 02.06.2021 року

 

Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому частиною 3 статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства», і обрана найбільшою з наступних:

  • ринкова вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8  Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства – 890,10 грн.;
  • найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано набула право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства – в зазначений період мало місце тільки пряме придбання в процесі додаткової емісії акцій за ціною 765,00 грн.;
  • найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства включно з днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – зазначених дій не відбувалось.

 

4) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, про прийняття пропозиції про придбання акцій:

10 робочих днів з дати надходження Оферти. Для цього акціонер повинен направити заяву із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, кількості акцій, які він має намір продати, та контактних даних (телефон, електронна пошта, адреса для листування)  на адресу  місцезнаходження Власника (03151, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А).

5) порядок оплати акцій, що придбаваються:

Оплата акцій, що придбаваються у акціонерів внаслідок прийняття цієї Оферти, буде здійснюватися протягом 30 днів з дня закінчення строку, зазначеного в п.4 цієї Оферти, на підставі договору-купівлі продажу акцій шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок акціонера.

6) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі в національній валюті України (гривні).

Директор ДПФ «ЕКОТЕХНІКА-М»               __________________               С.М. Проскура       

                                                                                   М.П       (підпис) 

 11.06.2021 р.