Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  28.04.2021 23:01:02
Дата здійснення дії: 28.04.2021
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382214
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА", (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00382214 ) (надалі — Товариство, Емітент, ПРАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"), у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. (надалі — Положення) повідомляє про факт оприлюднення недостовірної Інформації.

               28 квітня 2021 року Товариством було виявлено технічну помилку зумовлену людським фактором в Особливій інформація емітента (час оприлюднення – 22 год 31 хв) “Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного пакета акцій “ (дата розміщення на власному веб-сайті, у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та подання до НКЦПФР — 28.04.2021 року), а саме:

                У графі «Зміст інформації» п.1 таблиці «Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій» зазначено:

 «Крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України: - найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття ХХХХХХ грн. - дата набуття такого пакета ХХ.ХХ.ХХХХ Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 27.04.2021 р. Частка акціонера Проскура Сергій Михайлович у загальній кількості акцій змінилася з 0.033% до 0.271%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.033% до 0.271%.»

            Ця інформація не відповідає дійсності та не підлягає відображенню у вказаній графі.

              

               Розкриття виправленої Особливої інформації буде здійснено Товариством шляхом  розміщення на власному веб-сайті, у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та подання до НКЦПФР — 28.04.2021 року.

               Про виявлення недостовірної Особливої інформації та розкриття виправленої Особливої інформації Товариство повідомляє акціонерів шляхом оприлюднення відповідного повідомлення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР  28.04.2021 року.

               Одночасно з розкриттям виправленої Особливої інформації Товариство повідомляє НКЦПФР цим листом про відповідний факт оприлюднення недостовірної інформації.