Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2021 13:37:02
Дата здійснення дії: 28.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382214
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Шановний акціонер!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" 

(код за ЄДРПОУ: 00382214, місцезнаходження: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2021 о 16.00 годині за адресою: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30, вестибюль другого поверху адміністративного корпусу №1.

 

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кравчук Зінаїда Володимирівна, члени лічильної комісії  Яковець Олександр Володимирович, Мартиненко Костянтин Олександрович. Припинити повноваження  лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Петрук Валентину Тихонівну, Секретарем зборів  Висоцьку Тетяну Анатоліївну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Доповіді з питань  порядку денного - до 10 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини.  Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу  Голови Зборів; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Дирекції за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, роботу Дирекції визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2020 рік: прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік направити на розвиток виробництва.

Питання 7. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2020-2021 років.

Проект рішення: Затвердити правочини, які вчинялись ПрАТ “Рівненська кондитерська фабрика” протягом 2020-2021 років, а саме - укладення договору про внесення змін №6515Р2-0008 від 17.08.2020 до договору поруки №6515Р2 від 31.03.2015 р.

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: кредитні договори, договори застави, договори поруки, договори про внесення змін до договорів поруки з АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю 100 000 тис.грн. Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Голові дирекції Товариства.

 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 15.00 до 15.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 22.04.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за адресою: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30, дирекція Товариства (вестибюль №1 другого поверху адміністративного корпусу), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова дирекції Петрук Валентина Тихонiвна. Акціонери також можуть ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України “Про акціонерні товариства”, умови якого (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (0362) 62-03-45.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00382214.smida.gov.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 6033 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 4800  штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2020 р.

Попередній, 2019 р.

Усього активів

43882

23834

Основні засоби (за залишковою вартістю)

17902

5852

Запаси

740

443

Сумарна дебіторська заборгованість

24814

25181

Гроші та їх еквіваленти

96

137

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10508

10618

Власний капітал

29598

15375

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4615

4615

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

14284

16569

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

193

2107

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6033

6033

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

31,99

349,25

 

Наглядова рада  ПрАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"