Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.12.2020 23:53:01
Дата здійснення дії: 21.01.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382214
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" 

(код за ЄДРПОУ: 00382214, місцезнаходження: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 січня 2021 року о 16.00 годині за адресою: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30, вестибюль другого поверху адміністративного корпусу №1.

 

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Сєрова Олена Германівна, члени лічильної комісії Яковець Олександр Володимирович, Мартиненко Костянтин Олександрович. Припинити повноваження  лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Петрук Валентину Тихонівну, Секретарем зборів  Кравчук Зінаїду Володимирівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Доповіді з питань  порядку денного - до 10 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини.  Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу  Голови Зборів; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, шляхом затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу, шляхом затвердження нової редакції Статуту.

Питання 4. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову загальних зборів Петрук Валентину Тихонівну, секретаря загальних зборів Кравчук Зінаїду Володимирівну.

Питання 5. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Петрук Валентину Тихонівну


 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 15.00 до 15.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 17.01.2021 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за адресою: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30, дирекція Товариства (вестибюль №1 другого поверху адміністративного корпусу), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова дирекції Петрук Валентина Тихонiвна. 

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (0362) 62-03-45. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00382214.smida.gov.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 10.12.2020): 6033 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 10.12.2020): 4800 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Наглядова рада ПрАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"