Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  06.08.2020 16:43:01
Дата здійснення дії: 08.09.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівненська кондитерська фабрика"
Код за ЄДРПОУ:  00382214
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" 

(код за ЄДРПОУ: 00382214, місцезнаходження: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30) (далі - Товариство),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 8 вересня 2020 року о 16.00 годині за адресою: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30, вестибюль другого поверху адміністративного корпусу №1.

 

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Кравчук Зінаїда Володимирівна, члени лічильної комісії Яковець Олександр Володимирович, Мартиненко Костянтин Олександрович. Припинити повноваження  лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Петрук Валентину Тихонівну, Секретарем зборів  Сєрову Олену Германівну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Доповіді з питань  порядку денного - до 10 хвилин,  виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини.  Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки з дозволу  Голови Зборів; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3. Розгляд звіту Дирекції за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, роботу Дирекції визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 рік: прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік направити на розвиток виробництва.

Питання 7. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2019-2020років.

Проект рішення: Затвердити правочини, які вчинялись Товариством протягом 2019-2020 років, а саме -укладення договору про внесення змін №6515Р2-0007 від 24.07.2019 до договору поруки №6515Р2 від 31.03.2015 р. 

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: кредитні договори, договори застави, договори поруки, договори про внесення змін до договорів поруки з АТ «Укрексімбанк», граничною сукупною вартістю 100 000 тис.грн. Повноваження з укладення зазначених значних правочинів надати Голові дирекції Товариства.

Питання 9.  Прийняття рішення про припинення повноважень  Голови та членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Ключки Оксани Вiкторiвни, членів наглядової ради Висоцької Тетяни Анатолiївни, Семенюк Iгоря Петровича, Кацалап Юрiя Васильовича та Яковенко Оксани Володимирiвни. Обрати членами Наглядової ради Ключку Оксану Вікторівну (незалежний директор), Висоцьку Тетяну Анатоліївну (акціонер), Семенюка Ігоря Петровича (акціонер), Кацалапа Юрія Васильовича (незалежний директор), Грищенка Ігоря Борисовича (незалежний директор). Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства. Винагороду Голові та членам наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Голову дирекції Товариства на підписання договорів з Головою та членами наглядової ради Товариства.

Питання 10. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій.

Проект рішення: Затвердити ринкову вартість акцій на рівні, визначеному суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Питання 11. Прийняття  рішення  про  збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Здійснити збільшення статутного капіталу Товариства на 14 332 275 (чотирнадцять мільйонів триста тридцять дві тисячі двісті сімдесят п’ять) грн. шляхом додаткової емісії 18 735 (вісімнадцять тисяч сімсот тридцять п’ять) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 765 імсот шістдесят п’ять) грн. кожна за рахунок додаткових внесків.

Питання 12. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження звіту Наглядової ради, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Проект рішення: Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердити звіт Наглядової ради, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Питання 13. Прийняття рішення про емісію акцій. Затвердження Рішення про емісію акцій. Затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій.

Проект рішення: Прийняти рішення про емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА". Затвердити Рішення про емісію акцій  (додається). Затвердити наступний перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій Товариства у процесі емісії:

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА “ЕКОТЕХНІКА-М” (ідентифікаційний код юридичної особи 24363204);

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕКОТЕХНІКА” (ідентифікаційний код юридичної особи 19125454);

громадянин України Проскура Сергій Михайлович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2219905971;

громадянка України Висоцька Тетяна Анатоліївна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2453506169.

Питання 14. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Визначити Наглядову раду органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій. Розміщення акцій здійснити без залучення андеррайтера, у зв’язку з цим не визначати орган Товариства, уповноважений на прийняття рішення про залучення до розміщення андеррайтера. Не визначати уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права, а також щодо повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», у зв’язку з невикористанням переважного права права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.

Питання 15. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо:  проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; проведення дій щодо забезпечення розміщення акцій; проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Уповноважити Голову дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"  на проведення дій щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. Не визначати уповноважених осіб Товариства яким надаються повноваження щодо  проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію, у зв’язку з невикористанням переважного права права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії.


 

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 15.00 до 15.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 02.09.2020 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.) за адресою: 33001, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 30, дирекція Товариства (вестибюль №1 другого поверху адміністративного корпусу), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова дирекції Петрук Валентина Тихонiвна. Акціонери також можуть ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України “Про акціонерні товариства”, умови якого (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: (0362) 62-03-45.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00382214.smida.gov.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 6033 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 4800 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2019 р.

Попередній, 2018 р.

Усього активів

23834

21926

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5852

4588

Запаси

443

114

Сумарна дебіторська заборгованість

25181

16892

Гроші та їх еквіваленти

137

7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10618

6300

Власний капітал

15375

11057

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4615

4615

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

16569

10869

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2107

924

Середньорічна кількість акцій (шт.)

6033

6033

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

349,25

153,15

 

Наглядова рада ПрАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"