Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" Дата 2004-06-23 00:00:00
за ЄДРПОУ 00382214
за КОАТУУ 5610100000
Територія 56000 за КФВ
Орган державного управління д/в за СПОДУ 06024
за ЗКГНГ 18114
Галузь Кондитерська промисловiсть за КВЕД 52.24.2
Вид економічної діяльності Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2003 р.
 
Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподі-
лений прибуток
Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 4615.2 141.5 186.2 -747.6 4195.3
Коригування:                    
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 4615.2 141.5 186.2 -747.6 4195.3
Переоцінка активів:                    
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
-- 120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 397.6 397.6
Розподіл прибутку:                    
Виплати власникам (дивіденди) 140 -100 -100
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
-- 170
Внески учасників:                    
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190 747.6 747.6
200
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
280
Разом змін в капіталі 290 297.6 747.6 1045.2
Залишок на кінець року 300 4615.2 141.5 483.8 5240.5

Примітки:

Керівник: Петрук Валентина Тихонiвна
Головний бухгалтер: Волинець Ольга Миколаївна