Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" Дата 23.06.2004
за ЄДРПОУ 00382214
за КОАТУУ 5610100000
Територія 56000 за КФВ
Орган державного управління д/в за СПОДУ 06024
за ЗКГНГ 18114
Галузь Кондитерська промисловiсть за КВЕД 52.24.2
Вид економічної діяльності Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2003 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 602.4 973.9
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 436 X 305.5 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0.9
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 2.1 10.2
Витрати на сплату відсотків 060 94.3 X X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 1130.6 1268.3
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 6892.9 248
витрат майбутніх періодів 090 1 0.6
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 3743.9 317.3
доходів майбутніх періодів 110
Грошові кошти від операційної діяльності 120 2019.4 702.4
Сплачені:          
відсотки 130 X 94.3 X
податки на прибуток 140 X 154 X 189.8
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2267.7 512.6
Рух коштів від надзвичайних подій 160 1.2
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2267.7 513.8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 X X
необоротних активів 190 29.7 X 13.1 X
майнових комплексів 200
Отримані:          
відсотки 210 X X
дивіденди 220 0.4 X X
Інші надходження 230 X X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X X
необоротних активів 250 X 971.7 X 596
майнових комплексів 260 X X
Інші платежі 270 X X 759.2
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 941.6 1342.1
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 941.6 1342.1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 747.6 X 927.6 X
Отримані позики 320 2549.2 X X
Інші надходження 330 20.6 X X
Погашення позик 340 X X
Сплачені дивіденди 350 X 95.2 X 87.2
Інші платежі 360 X X
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 3222.2 840.4
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 3222.2 840.4
Чистий рух коштів за звітний період 400 12.9 12.1
Залишок коштів на початок року 410 14.7 X 1.7 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0.9
Залишок коштів на кінець року 430 27.6 X 14.7 X

Примітки:

Керівник: Петрук Валентина Тихонiвна
Головний бухгалтер: Волинець Ольга Миколаївна