Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
ВАТ "Рiвненська кондитерська фабрика" заснована в 1944роцi на базi вяляної фабрики. В 1944 роцi на фабрицi працював цех по виробництву пряникiв i цех по виробництву карамелi. Пряники виготовлялись вручну, карамель виготовлялась на вiдкритих комфорках. В 1952 роцi на фабрицi розпочато виробництво м"яких цукерок, драже . печива та мармеладу. В 1965роцi введено в дiю цукерковий цех, ав 1985роцi проведена значна реконструкцiя карамельного цеху. Iз малих пристосованих цехiв фабрика виросла в велике спецiалiзоване пiдприємство з потужнiстю понад 10 тис.тонн кондитерських виробiв в рiк.
Інформація про організаційну структуру емітента
ВАТ Рiвнекондфабрика складається з таких структурних пiдроздiлiв: -карамельний цех, який займається виробництвом карамелiв, iрису драже. -цукурковий цех, який займається виробництвом рiзних шоколадних цукерок, тортiв, вафель. ВАТ Рiвнекондфабрика працює на давальницькiй сировинi, яку поставляє ДПФ Екотехнiка-М, що знаходиться у м.Києвi. Нафабрицi виготовляється понад 100 найменувань кондитерських виробiв. Пiдприємство працює над розширенням виробництва вафель з фруктовими начинками, цукерок на вафiльнiй основi, м"якого iрису, роздрiбних сортiв цукерок, за рахунок чого обсяг виробництва збiльшився на 250 тонн в рiк. Кондитерськi вироби приготовляються з використання натуральної сировини. Для покращення зовнiшнього оформлення постiйно впроваджуються новi види обгорток i художнiх коробок. продукцiя реалiзовується в торгових мережах мiста, областi та iнших областях україни, ав основному 80 процентiв у країни СНД. На Українi працює 26 кондитерських фабрик, але продукцiя фабрики на внутрiшньому та зовнiшньому ринках конкурентноспроможна. Заходи, якi необхiдно вжити по стабiлiзацiї виробництва на рiвнi держави-це зменшення податкового тиску.
Опис обраної облікової політики
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства вiдповiдає вимогам МСБО i надається у форматi, який визначається МП(с)БО. Визнання та амортизацiя основних засобiв. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною собiвартостю за вирахуванням накопиченої амортизацiї, крiм транспортних засобiв, облiк яких ведеться за переоцiненою сумою за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання, виходячи зi строкiв корисної експлуатацiї. Запаси Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, тару готову продукцiю та МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що використанi у виробництвi.
Витяг з аудиторського висновку
Висновок : Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародним стандартом аудиту i практикою аудиторiв. Аудитори вважають, що надана аудиторам iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про реальний склад активiв i пiсивiв та результати дiяльностi товариства i забезпечує обгрунтовану впевненiсть для висловлення думки. Прийнята система бухгалтерського облiку i фiнансова звiтнiсть товариства "Рiвненська кондитерська фабрика", за вийнятком вище вище вувзаних обмежень, вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та прийнятiй облiковiй полiтицi. Фiнансова звiтнiсть складена за дiйсними облiковими даними i вцiлому достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан на 31 грудня 2003 року по результатах операцiй за перiод з 01 сiчня 2003 року по 31 грудня 2003року. Заявлений та сплачений розмiр статутного капiталу(фонду) акцiонерного виробничо-комерцiйного товариства вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика" аудитори пiдтверджують в розмiрi 4615245 грн., а власний капiтал у розмiрi 5240,5 тис.грн. Угода на викуп 27 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 765грн. кожна на суму 20655 грн. у акцiонера Петрук В.Т. шляхом мiни на майно товариства затверджена загальними зборами акуiонерiв . Слiд вiдмiтития. що все майно товариства перебуває в заставi АКБ "Форум" м.Київ. Узагальнюючи наведений аналiз i оцiнюючи результати дiяльностi товариства з позицiй фiнансової стабiльностi , фiнансовий стан акцiонерного виробничо-комерцiйного товариства вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика" аудитори визнають задовiльним.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
ВАТ займається виробництвом кондитерських виробiв. Основною продукцiєю пiдприємства є виробництво карамелi , драже, шоколадних цукерок, вафлi. Асортимент близько 250 рiзноманiтних найменувань. Найбiльше на пiдприємстi виробляється сортiв карамелi, тому фабрика спецiалiзується саме на нiй.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Основним видом дiяльностi пiдприємства є виробництво кондитерських виробiв. Досвiд показує, що на українi 26 кондитерських фабрик i таку кiлькiсть кондитерських виробiв Україна спожити не може. Проблеми , якi впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть - це застарiла технологiя, якiсть окремих видiв сировини, вiдсутнiсть сучасних наукових розробок.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
Фактiв виплати штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Станом на 01.01.2004р. пiдприємство мало обiгових коштiв в сумi 8189,9 тис. грн. в тому числi власнi та прирiвненi до них обiгових коштiв на суму 8189,9, якi складаються з статутного капiталу 4615,2 тис. грн., додаткового капiталу 141,5 тис. грн. Крiм того товариством залучено зайомних коштiв 2549,2 тис.грн., тобто заборгованiсть перед кредиторами.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Пiдприємством укладений довгостроковий договiр на виконання послуг по виготовленню кондитерських виробiв.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Пiдприємство виробник працює над освоєнням нових технологiй , розробляє новi сорти каремелi та цукерок, займається реконструкцiєю основних засобiв, планується зменшити витрати на виробництво кондитерських виробiв, вивчає ринок збуту.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
З 1997 року пiдприємство нарощує темпи виробництва, фабрика працює у три змiни, збiльшилась кiлькiсть працюючих. продукцiя, яка вiдправляється за кордон, пiльгується по податку на добавлену вартiсть.