Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" Дата 23.06.2004
за ЄДРПОУ 00382214
за КОАТУУ 5610100000
Територія 56000 за КФВ 20
Орган державного управління д/в за СПОДУ 06024
за ЗКГНГ 18114
Галузь Кондитерська промисловiсть за КВЕД 52.24.2
Вид економічної діяльності Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2003 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 26570.3 15946.2
Податок на додану вартість 015 ( 3535.3 ) ( 1653.1 )
Акцизний збір 020 (  ) (  )
025 (  ) (  )
Інші вирахування з доходу 030 (  ) (  )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 23035 14293.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 20744.9 ) ( 13223 )
Валовий:      
прибуток 050 2290.1 1070.1
збиток 055 (  ) (  )
Інші операційні доходи 060 3490.5 16317.1
Адміністративні витрати 070 ( 1107.6 ) ( 721.5 )
Витрати на збут 080 ( 464.3 ) ( 183.6 )
Інші операційні витрати 090 ( 3514.1 ) ( 15518.4 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 694.6 963.7
збиток 105 (  ) (  )
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 0.4
Інші доходи 130 55.6 23.3
Фінансові витрати 140 ( 94.3 ) (  )
Втрати від участі в капіталі 150 (  ) (  )
Інші витрати 160 ( 53.9 ) ( 13.1 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 602.4 973.9
збиток 175 (  ) (  )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 204.8 352
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 397.6 621.9
збиток 195 (  ) (  )
Надзвичайні:      
доходи 200 1.2
витрати 205 (  ) (  )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0.4
Чистий:      
прибуток 220 397.6 622.7
збиток 225 (  ) (  )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 4155.8 2701.3
Витрати на оплату праці 240 4313.8 3440.1
Відрахування на соціальні заходи 250 1588.3 1238.9
Амортизація 260 436 305.5
Інші операційні витрати 270 1070.3 694.7
Разом 280 11564.2 8380.5

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 6033 6033
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 6033 6033
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 65.904 103.216
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 65.904 103.216
Дивіденди на одну просту акцію 340

Примітки:

Керівник: Петрук Валентина Тихонiвна
Головний бухгалтер: Волинець Ольга Миколаївна