Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" Дата 23.06.2004
за ЄДРПОУ 00382214
за КОАТУУ 5610100000
Територія 56000 за КФВ 20
Форма власності Колективна за СПОДУ 06024
Орган державного управління д/в за ЗКГНГ 18114
за КВЕД 52.24.2
Галузь Кондитерська промисловiсть Контрольна сума  
Вид економічної діяльності Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 33001, м.Рiвне, вул.Хмiльна, 30  


БAЛAНС
на 2003-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 5.4 12.1
первісна вартість 011 5.4 12.1
накопичена амортизація 012
Незавершене будівництво 020 61.3 103.8
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 4155.8 4679.1
первісна вартість 031 7376.4 8279.9
знос 032 3220.6 3600.8
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
інші фінансові інвестиції 045 2.1 2.1
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070
Усього за розділом I 080 4224.6 4797.1
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 209.9 863.6
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 73.7
готова продукція 130
товари 140 889.8 1571.4
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 31.3 5673.1
первісна вартість 161 31.3 5673.1
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 69.2
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 52.2 53.1
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 14.7 27.6
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 11.5 1.1
Усього за розділом II 260 1352.3 8189.9
III. Витрати майбутніх періодів 270 2.4 3.4
Баланс 280 5579.3 12990.4

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 4615.2 4615.2
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 141.5 141.5
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 186.2 483.8
Неоплачений капітал 360 747.6
Вилучений капітал 370
Усього за розділом I 380 4195.3 5240.5
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 549.2
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 549.2
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 2000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 808.2 4477.7
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 67.7 9.3
з бюджетом 550 61.3 151
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 129.7 161.9
з оплати праці 580 298.8 376.3
з учасниками 590 12.8 18.1
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов'язання 610 5.5 6.4
Усього за розділом IV 620 1384 7200.7
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 5579.3 12990.4

Примітки:

Керівник: Петрук Валентина Тихонiвна
Головний бухгалтер: Волинець Ольга Миколаївна