Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика" Дата 2004-06-23
за ЄДРПОУ 00382214
за КОАТУУ 5610100000
Територія 56000 за КФВ
Орган державного управління д/в за СПОДУ 06024
за ЗКГНГ 18114
Галузь Кондитерська промисловiсть за КВЕД 52.24.2
Вид економічної діяльності Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2003 р.
 
Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на знаки для товарів і послуг 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторські та суміжні з ними права 050
Гудвіл 060
Інші нематеріальні активи 070 5.46.7 12.1
Разом 080 5.46.7 12.1

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)


ІI. Основні засоби
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нарахо-
вано амор-
тизації за рік
Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року У тому числі
первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос первісної (пере-
оціненої) вартості
зносу первісна (пере-
оцінена) вартість
знос одержані за фінан-совою орендою передані в опера-тивну оренду первісна (пере-
оцінена) вартість
знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 3873.21368.187.3 31.3 11.1123.8 3929.2 1480.8
Машини та обладнання 130 3057.31572.5861.1 27.5 1.9277.4 3890.9 1848
Транспортні засоби 140 275.8191.139.5 46.2 34.420.8 269.1 177.5
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 96.954.826.4 9 123.3 63.8
Робоча і продуктивна худоба 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180 12.18.52.6 0.8 14.7 9.3
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)
вартість оформлених у заставу основних засобів(262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)


ІІІ. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 10.2
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 730.493.6
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300
Придбання (створення) нематеріальних активів 310
Формування основного стада 320
Інші 330
Разом 340 730.4103.8


ІV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:      
  асоційовані підприємства 350
  дочірні підприємства 360
  спільну діяльність 370
Б. Інші Фінансові інвестиції в:      
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
  акції 390
  облігації 400
інші 410 2.1
Разом 420 2.1

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)2.1
  за справедливою вартістю(422)
  за амортизованою собівартістю(423)
Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)
  за справедливою вартістю(425)
  за амортизованою собівартістю(426)


V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати     
  Операційна оренда активів 440 30.9
  Операційна курсова різниця 450 0.30.1
  Реалізація інших оборотних активів 460 6.71.8
  Штрафи, пені, неустойки 470 2.34.5
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490 3450.33507.7
  у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X
  непродуктивні витрати і втрати 492 X
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:     
  асоційовані підприємства 500
  дочірні підприємства 510
  спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати     
  Дивіденди 530 0.4X
  Проценти 540 X94.3
  Фінансова оренда активів 550
  Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати     
  Реалізація фінансових інвестицій 570
  Реалізація необоротних активів 580 55.653.9
  Реалізація майнових комплексів 590
  Неопераційна курсова різниця 600
  Безоплатно одержані активи 610 X
  Списання необоротних активів 620 X
  Інші доходи і витрати 630

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)%


VІ. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса640
Поточний рахунок банку65027.6
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)660
Грошові кошти в дорозі670
Еквіваленти грошових коштів680
Разом69027.6

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено(691)


VІІ. Забезпечення
Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення за звітний рік Викорис-тано у звітному році Сторно-вано невико-ристану суму у звітному році Сума очікуваного відшкоду-вання витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нарахо-вано (створено) додаткові відраху-вання
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів750
 760
 770
Резерв сумнівних боргів775
Разом780


VІIІ. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали800 662.3
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби810
Паливо820 9.5
Тара і тарні матеріали830 11.8
Будівельні матеріали840 52.7
Запасні частини850 121.5
Матеріали сільськогосподарського призначення860
Тварини на вирощуванні та відгодівлі870
Малоцінні та швидкозношувані предмети880 5.8
Незавершене виробництво890
Готова продукція900
Товари910 1571.4
Разом920 2435
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації(921)
  переданих у переробку(922)
  оформлених в заставу(923)
  переданих на комісію(924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)(925)40042.9


ІX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги940 5673.1
Інша поточна дебіторська заборгованість950 53.1

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952)


X. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році970
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)980


XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік1110
Заборгованість на кінець звітного року:1120
  валова замовників1130
  валова замовникам1140
  з авансів отриманих1150
Сума затриманих коштів на кінець року1160
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами1160


XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Поточний податок на прибуток1210204.8
Відстрочені податкові активи:  
  на початок звітного року1220
  на кінець звітного року1225
Відстрочені податкові зобов'язання:  
  на початок звітного року1230
  на кінець звітного року1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього1240204.8
у тому числі:  
  поточний податок на прибуток1241204.8
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1242
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань1243
Відображено у складі власного капіталу - усього1250
у тому числі:  
  поточний податок на прибуток1251
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів1252
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань1253


XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показникаКод рядкаСума
1 2 3
Нараховано за звітний рік1300436
Використано за рік - усього1310
в тому числі на:  
  будівництво об'єктів1311
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів1312
  з них машини та обладнання1313
  придбання (створення) нематеріальних активів1314
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик1315
 1316
 1317


Керівник: Петрук Валентина Тихонiвна
Головний бухгалтер: Волинець Ольга Миколаївна