Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
код за ЄДРПОУ 00382214
2003 рік, на кінець року

Державна статистична звітність
Коди
форми документа за ДКУД організації складача - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ території за СПАТО галузі за ЗКГНГ виду економічної діяльності за КВЕД форми власності за КФВ органі-заційно-правової форми господа-рювання за КОПФГ міністерства відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ вищестоящої організації - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ   контрольна сума
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/в 00382214 д/в 18114 52.24.2 20 231 06024 д/в д/в д/в

Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація д/в
Організація Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвненська кондитерська фабрика"
Адреса м.Рiвне, вул.Хмiльна, 30
Форма власності Колективна
Вид діяльності Роздрiбна торгiвля кондитерськими виробами

Форма N 2-Б термінова (квартальна, річна)

Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів
за січень-рiк 2003 2003 року

Розділ І. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Наявність на початок року Випущено за звітний період Всього наявних на початок року та випущених за звітний період Розміщено на початок року
всього в тому числі
юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн
A Б 1 2 3 4 5 6 7
Всього 010 4615 46154615 32531362
в тому числі:             
Акції 020 4615 46154615 32531362
з них:             
- прості 021 4615 46154615 32531362
- привілейовані 022
Облігації 030
з них:             
- республіканських позик 031
- підприємств 032
Казначейські зобов'язання 040
Ощадні сертифікати (депозитні) 050
Векселі 060
Інші цінні папери 070
Довідково: Статутний фонд             
на початок року 080 4615X XX XX X
на кінець звітного періоду 090 4615X XX XX X


продовження таблиці
  Код рядка Вперше розміщено у звітному періоді Розміщено в цілому
всього в тому числі всього в тому числі
юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн юридичним особам фізичним особам інвесторам інших країн
A Б 8 9 10 11 12 13 14 15
Всього 010 46153253 1362
в тому числі:              
Акції 020 46153253 1362
з них:              
- прості 021 46153253 1362
- привілейовані 022
Облігації 030
з них:              
- республіканських позик 031
- підприємств 032
Казначейські зобов'язання 040
Ощадні сертифікати (депозитні) 050
Векселі 060
Інші цінні папери 070


Розділ ІІ. Обіг цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Розміщено на початок року
Всього наявних на початок року та випущених за звітний період розміщено в цілому викуплено за звітний період повторно продано за звітний період погашено за звітний період залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду дивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді
всього в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки всього в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки
A Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всього 100 46154615 4615
в тому числі:                
Акції 110 46154615 4615
з них:                
- прості 111 46154615 4615
- привілейовані 112
Облігації 120
з них:                
- республіканських позик 121
- підприємств 122
Казначейські зобов'язання 130
Ощадні сертифікати (депозитні) 140
Векселі 150 X
Інші цінні папери 160


продовження таблиці
  Код рядка Цінні папери інших емітентів
залишок на початок року придбано за звітн. період продано за звітний період залишок на кінець звітного періоду дивіденди, проценти, отримані у звітному періоді
всього в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки
A Б 10 11 12 13 14 15
Всього 100
в тому числі:           
Акції 110
з них:           
- прості 111
- привілейовані 112
Облігації 120
з них:           
- республіканських позик 121
- підприємств 122
Казначейські зобов'язання 130
Ощадні сертифікати (депозитні) 140
Векселі 150
Інші цінні папери 160


Розділ ІІІ. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів
(тис. грн.)
  Код рядка Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у нерезидентів на початок року придбано нерезидентами за звітний період викуплено у нерезидентів резидентом-емітентом за звітний період залишок у нерезидентів на кінець звітного періоду дивіденди та проценти, виплачені нерезидентам у звітному періоді
A Б 1 2 3 4 5
Всього 170
в тому числі:          
Акції 180
Облігації 190
Казначейські зобов'язання 200
Ощадні сертифікати (депозитні) 210
Векселі 220
Інші цінні папери 230
  240


продовження таблиці
  Код рядка Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів
залишок у резидента на початок року придбано резидентом за звітний період продано резидентом за звітний період залишок у резидента на кінець звітного періоду дивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді
A Б 6 7 8 9 10
Всього 170
в тому числі:          
Акції 180
Облігації 190
Казначейські зобов'язання 200
Ощадні сертифікати (депозитні) 210
Векселі 220
Інші цінні папери 230
  240


Примітки:

Дата: 2004-06-23 00:00:00
Виконавець: Волинець Ольга Миколаївна
   
Керівник: Петрук Валентина Тихонiвна
Головний бухгалтер: Волинець Ольга Миколаївна